INTEGRITETSPOLICY

 

RMV Grammofon AB (”Bolaget” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer avseende personuppgifter (”Förordningen”) och tillämpliga svenska föreskrifter.

 

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur vi behandlar de personuppgifter som vi vid var tid har registrerade. Bolaget är personuppgiftsansvarigt enligt Förordningen för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller på Bolagets uppdrag. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

 

Behandling av personuppgifter och laglig grund för behandlingen

 

Vi behandlar personuppgifter när du lämnar sådana uppgifter till oss genom olika slags kontakter, t ex genom epost eller på annat sätt. All epost som skickas till oss kommer att behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Om epost som du skickar till oss innehåller personuppgifter och sådana personuppgifter endast kan behandlas med stöd av samtycke, lämnar du genom att skicka sådana personuppgifter till oss sådant samtycke.

 

Om du som privatperson tar kontakt med oss behandlas normalt sett personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om företrädare för ett företag tar kontakt med oss behandlas normalt sett personuppgifter som namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

 

Vår strävan är att inte behandla känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna behandlas hos oss.

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Förordningen och i övrigt tillämpliga föreskrifter vilket bl.a. innebär att vi ansvarar för att vi har rättslig grund för den behandling som sker. Sådan grund kan t ex vara att behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska skall kunna fullgöra avtal och/eller skyldigheter enligt lag, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen och dessa intressen väger tyngre än den registrerades behov av skydd för sina personuppgifter. För sådan behandling av personuppgifter som enligt Förordningen är tillåten utan att samtycke från den registrerade inhämtas, efterfrågas normalt sett inget samtycke. I de fall där det krävs samtycke till behandlingen, kommer sådant att inhämtas.

 

Ändamålet med behandlingen

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal (muntliga eller skriftliga) eller för att tillgodose behov eller intressen i samband med att avtal ingås. Behandling av personuppgifter sker också i syfte att vi ska kunna utvärdera potentiella avtal och samarbeten, och i samband med anställningar eller uppdragsförhållanden. Vi behandlar även i övrigt personuppgifter när så är nödvändigt för att tillmötesgå berättigade intressen i vår verksamhet, t ex för att hålla uppdaterade kontaktuppgifter för personer, organisationer och företag som vi från tid till annan samarbetar med.

 

Behandling av personuppgifter sker också för ändamålet att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lagar och regler och myndigheters beslut.

 

När du söker lediga tjänster, skickar in olika slags intresseförfrågningar eller samarbetsförslag till oss, eller på annat sätt anmäler att du vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 

 

Mottagare eller kategorier av mottagare som får ta del av personuppgifter

 

Personuppgifter som behandlas kommer att vara tillgängliga för och behandlas av personer inom Bolaget och inom andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget, och som behöver tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter. I samband med fullgörande av avtal eller olika slags samarbetsprojekt kan personuppgifter även komma att lämnas ut till utomstående i den utsträckning det krävs för att det aktuella avtalet eller projektet ska kunna fullgöras.

 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till våra leverantörer av IT-tjänster, bokförings- och redovisningstjänster och andra leverantörer vars tjänster innebär befattning med sådana uppgifter inom ramen för sina uppdrag för oss. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om och i den omfattning som följer av lagar och andra regler eller av myndighetsbeslut.

 

Överföring av personuppgifter till tredjeland eller internationell organisation

 

I de fall som vi har behov av att överföra personuppgifter till tredje land eller till en internationell organisation kommer så endast att ske om EU-kommissionen bedömt att det för landet eller organisationen föreligger en adekvat skyddsnivå, eller efter det att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. I de fall överföring sker med stöd av lämpliga skyddsåtgärder, kan kopia av dessa erhållas efter förfrågan till oss.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att vi skall kunna fullgöra våra avtal och andra samarbetsprojekt, för administrativa ändamål i samband därmed, för att vi ska kunna tillgodose våra eller tredje parts berättigade intressen, samt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagar och andra regler. I de fall där vi grundar vår behandling enbart på samtycke ligger dina uppgifter kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

 

Information och rättelse

 

Du har rätt att få bekräftelse från oss om personuppgifter avseende dig behandlas av oss och, i de fall sådan behandling sker, erhålla information om vilka kategorier av personuppgifter beträffande dig som vi behandlar, om ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnats ut och om den förutsedda period under vilka uppgifterna kommer att lagras. Du har även möjlighet att få kopia på de personuppgifter om dig som är under behandling. Om du önskar besked eller kopior från oss enligt ovan kan du kontakta oss via epost på nedan angiven adress. Vi skickar normalt endast ut bekräftelser eller kopior enligt ovan via post till den registrerades folkbokföringsadress.

 

Om någon personuppgift avseende dig skulle vara felaktig eller ofullständig, ser vi till att uppgiften rättas så snart som möjligt efter det att vi uppmärksammats på felet. Om du önskar begära rättelse eller komplettering av en personuppgift kan du kontakta oss via epost på nedan angiven adress.

 

Begränsning av eller invändning mot behandling, radering av uppgifter

 

Du har som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att under de förutsättningar som anges i Förordningen begära begränsning av behandlingen av sådana uppgifter som rör dig eller invända mot sådan behandling. Du har även rätt att under de förutsättningar som anges i Förordningen eller i andra tillämpliga regler få dina personuppgifter raderade. I frågor som rör ovanstående ber vid dig att kontakta oss via epost på nedan angiven adress.

 

Återkallelse av samtycke

 

Om du lämnat särskilt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du önskar återkalla samtycke enligt ovan ber vid dig att kontakta oss via epost på nedan angiven adress.

 

Dataportabilitet

 

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att, i de fall då vår behandling grundar sig enbart på samtycke eller fullgörande av avtal, begära att dessa uppgifter lämnas ut i ett lämpligt format i enlighet med och under de förutsättningar som anges i Förordningen.

 

Klagomål

 

Om du anser att vi behandlar personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med Förordningen, eller att vi på annat sätt vad gäller vår hantering av personuppgifter bryter mot tillämpliga regler, har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter

 

RMV Grammofon AB

Att: Åsa Stenberg

Södra Brobänken 41
111 49  STOCKHOLM

 

Tel: 08-555 19 600

E-post: asa@bap.se

Org. nr: 556675-5855

__________